złomowisko
Firma

Obowiązek podatkowy przy dostawie złomu

Firma otrzymująca faktury za zakup elementów stalowych ze stawką VAT NP (art. 17 u.p.t.u. zgodnie z załącznikiem 11 do u.p.t.u.). Jednak firma, jako kupujący, ma obowiązek samonaliczenia VAT. Wyjaśniamy, jaka jest data obowiązku podatkowego przy VAT należnym, a jaka przy VAT naliczonym w 2014 roku. 

Na wstępnie przypomnijmy, że od 1 stycznia 2014 roku fakt wystawienia faktury dokumentującej dostawę złomu nie wpływa na moment powstania obowiązku podatkowego. 

Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy złomu

W 2014 roku, firma, która wysłała złom do klienta, powinna wystawić fakturę i samodzielnie naliczyć VAT. Są też przypadki, w których mamy do czynienia z przeniesieniem obowiązku rozliczenia VAT z tytułu dostawy złomu na jego nabywcę (art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT). Wtedy to klient staje się podmiotem uprawnionym do odliczenia podatku naliczonego z tego tytułu. Za datę dostawy złomu przyjmuje się moment dostarczenia go do nabywcy. Z kolei fakturę wystawioną przez dostawcę trzeba traktować jako wystawioną przed powstaniem obowiązku podatkowego.

Dostawca z kolei zostaje zwolniony z obowiązku wykazywania podatku należnego w deklaracji VAT i odprowadzenia go do urzędu skarbowego. Musi jednak także wykazać dokonaną dostawę w deklaracji VAT – konkretnie w poz. 31 deklaracji VAT jako dostawę towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca. Dostawca wykazuje wartość towaru za ten okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dostawy złomu, a zatem z chwilą dokonania dostawy. 

Ponadto jest on zobowiązany wystawić fakturę z dodatkową informacją: „odwrotne obciążenie” (porównaj: art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT), bez stawki i kwoty podatku (art. 106e ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT). Podsumowując, dostawca złomu ma obowiązek ująć w rejestrze VAT-owskim fakturę dokumentującą sprzedaż złomu w okresie rozliczeniowym, w którym wykazuje kwotę dostawy w deklaracji VAT.

fot: 652234 / pixabay