rolnictwo
Pieniądze

Podatek VAT w rolnictwie

Rolnictwo to jeden z głównych sektorów gospodarki w Polsce, pełnią bardzo ważną rolę w życiu społeczeństwa. Rolnicy są objęci przez państwo specjalnym programem podatkowym. Opracowano dwie opcje, które mają ułatwić prowadzenie działalności.

Kim jest rolnik ryczałtowy?

Najczęściej mamy do czynienia z tzw. rolnikiem ryczałtowym. Według Ustawy o podatku od towarów i usług, to rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy. Mówi on o zwolnieniu z podatku w zamian za dostawę produktów z własnej działalności rolniczej, prowadzoną przez rolnika ryczałtowego. 

Osoba spełniająca te warunki może zostać zwolniona z obowiązku płacenia podatku na rzecz skarbu państwa. Wyjątkiem jest rolnik obowiązany na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

Jak to wygląda w praktyce?

Spełnienie wymogów formalnych, które pomogą uzyskać status rolnika ryczałtowego, znosi z niego obowiązek prowadzenia ewidencji fiskalnej, czyli m.in. prowadzenia spisu dostaw towarów oraz usług czy wystawiania faktur. Rolnik nie składa zatem w ZUS deklaracji podatkowej, nie ma też obowiązku rejestracji w ZUS jako czynny podatnik VAT.

Rolnik nie wystawia faktury za towar czy usługę, lecz nabywca. Faktura powinna zawierać oświadczenie, które następnie rolnik podpisze: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art.43 ust.1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług”.

Czy rolnik może zostać czynnym płatnikiem podatku VAT?

Rolnik może zrezygnować z ryczałtowego rozliczania VAT i przejść na zasady ogólne, czyli zarejestrować się jako czynny podatnik VAT. W tym celu musi złożyć deklarację VAT-R. Zmiana ta wiąże się także ze zmianą przepisów, którym podlegał do tej pory. Od teraz rolnik będzie czynnym podatnikiem. 

Będzie zatem miał obowiązek wystawiać faktury, straci możliwość otrzymywania faktur „VAT RR” od nabywcy towarów / usług i ubiegania się o zwrot VAT z tytułu dostawy produktów rolnych. Będzie też musiał prowadzić ewidencję sprzedaży oraz zakupów, odprowadzać podatek i składać deklaracje podatkowe w US.

f: ThiloBecker / pixabay